Асоциация “Развитие на информационното общество” е независима гражданска организация с идеална цел. Асоциацията е регистрирана официално през 1997 г. и е приемник на дейности на нейни членове десетилетия преди това.

Основна цел на Асоциацията е да съдейства за благоприятното развитие на информационното общество в България, да подпомага гражданите от всички социални слоеве да се възползват от предимствата на информационното общество и да се предпазват от възможните неблагоприятни последици. Дейностите на АРИО се основават на доброволен труд на нейните членове.

Седалището на Асоциацията е в гр. София, ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 8.

Членовете на Асоциацията са индивидуални и колективни. Асоциацията се управлява от Общо събрание, Управителен съвет и Председател.

От 2006 г. АРИО е основен организатор на конференцията “Образованието и изследванията в информационното общество”.

Освен това, през 2015 г. АРИО беше един от основните организатори на Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. Петър Бърнев.

АРИО организира и Национален семинар “Развитие на информационното общество“.

Издания на Асоциацията

Асоциацията издава поредица брошури “Информатика и информационно общество”. От поредицата досега са издадени, основно благодарение на усиления труд на проф. П. Бърнев:

Информационното общество и прехода към него. София 2008, ISBN 978-954-8986-29-8.
Разглеждат се особеностите на информационното общество, и въпросите за управлението, науката и образованието, измамите и престъпността и някои други въпроси, свързани с информационното общество.

Информационното общество и Асоциация „Развитие на информационното общество”. София, 2007, ISBN 978-954-8986-25-0.
Представят се особеностите на информационното общество и на предходния период към него, разглежда се ролята на гражданските организации в информационното общество и се дават сведения за Асоциация «Развитие на информационното общество».

Средното образование в информационното общество. София, 2006, ISBN 954-8986-20-5
Сборник от доклади и други материали по проблемите на средното образование, изнесени на семинари, организирани от АРИО и публикувани в нейни издания. Разгледани са теми, свързани с масовото образование в принципно различните условия на информационното общество. Поставени са акценти на проблемите – какво трябва да се учи, формирането на добра ценностна система, диференциация в образователния процес, подготовката и мотивацията на учителите, качества на завърщилите средно образование.

Делото и приносът на български учени – информатици: Александър К. Людсканов, Димитър М. Добрев, Валентин Т. Томов, Петър М. Тодоров, Димитър П. Шишков. София, 2005, ISBN 954-8986-16-7
Дават се сведения за делото и приноса на вече покойни български информатици за началното развитие на информатиката в нашата страна. Особено внимание е обърнато на видните български информатици, Димитър М. Добрев, Валентин Т. Томов и Димитър П. Шишков, завършили Факултета по математика на Софийския университет и работили в Математическия институт, както и на колегите Александър Людсканов (специалист по лингвистика) и Петър Тодоров (специалист по телекомуникации), които с работата си в института допринесоха като специалисти много за развитието на информатиката.

Проф. Иван Недялков, първият български учен използвал и подбуждал използването на изчислителни устройства, пионер на развитието на информатиката в България. София, 2004.
Дават се някои сведения за големия български учен – Иван Недялков, който пръв в България постави основата на ползването на изчислителни устройства за научни цели. Проф. Иван Недялков e крупен български учен с разностранни интереси и големи постижения в геофизиката, ядрената физика, космологията, леенето на метали, дълговълновата томография, топлопроводимостта, хидродинамиката. Той е публикувал около 200 научни труда и работите му са известни сред специалистите в редица страни. Постиженията на Иван Недялков в изброените области са известни на специалистите по света. За съжаление слабо известна е пионерската му роля за навлизането и развитието на информатиката (и изчислителните физика и геофизика) в България – заслуга, която по редица причини остана в сянка. Тази заслуга е безспорна и с изключителна ценност. Тя не може да бъде засенчена нито от заслугите на други български деятели в областта на информатиката, нито от големите научни постижения на Иван Недялков. Българите, и особено българските информатици, можем да се гордеем с него.