Асоциация “Развитие на информационното общество” е независима гражданска организация с идеална цел. Асоциацията е регистрирана официално през 1997 г. и е приемник на дейности на нейни членове десетилетия преди това.

Основна цел на Асоциацията е да съдейства за благоприятното развитие на информационното общество в България, да подпомага гражданите от всички социални слоеве да се възползват от предимствата на информационното общество и да се предпазват от възможните неблагоприятни последици. Дейностите на АРИО се основават на доброволен труд на нейните членове.

Седалището на Асоциацията е в гр. София, ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 8.

Членовете на Асоциацията са индивидуални и колективни. Асоциацията се управлява от Общо събрание, Управителен съвет и Председател.

 

Членове на Асоциацията

Асоциацията има индивидуални и колективни членове (вкл. от чужбина) – дружества на Асоциацията или организации с нетърговска цел.

Индивидуални членове на Асоциацията са български учени, преподаватели и специалисти със значителен опит от България и чужбина. Наред със специалистите по информатика и информационни технологии, в Асоциацията членуват юристи, филолози, медици и лица с други специалности.

За индивидуални членове на Асоциацията се приемат ограничен брой лица, придобили авторитет с дейностите си и желаещи да работят активно за развитието на информационното общество в полза на всички българи и взимащи активно участие в дейностите на Асоциацията. С предимство се приемат колеги българи от чужбина, както и студенти и други млади хора, които са работили резултатно като доброволци в Асоциацията.

Дружествата на Асоциацията представляват доброволни обединения на лица, които споделят целите на Асоциацията. Дружествата са автономни организации, които са колективни членове на Асоциацията. Дружества на Асоциацията са създадени в Пловдив, Бургас и Шумен. Управителният съвет на Асоциацията е на разположение да улесни да създадат дружества към Асоциацията желаещите специалисти, студенти и др.

Сред организациите – колективни членове на Асоциацията са български университети, научни институти и други авторитетни организации.

За колективни членове се приемат от Управителния съвет авторитетни организации, които нямат пряка или косвена търговска цел и които работят за развитие на информационното общество. С колективните членове се сключва съответен договор.

Членовете на Асоциацията ползват предимства и намаления при участие в организирани от Асоциацията прояви и при изпълнение на проекти.

Има специални изисквания към желаещите да членуват в Асоциацията. Молим проявяващите интерес да се свържат с нас.

 

Ескпертни групи на Асоциация “РИО”

Дейността на Асоциацията в различни направления се осъществява от Национални експертни групи (НЕГ).

В определена НЕГ могат да участват всички желаещи (членуващи или не в Асоциацията), които със своите мнения, предложения и конкретни дейности допринасят за работата на групата. Допуска се участие в произволен брой НЕГ. Всяка експертна група има координатор. Желаещите да се включат в работата на определена НЕГ първоначално трябва да се свържат с Асоциацията чрез адреса за връзка.

За сега към Асоциацията са формирани две експертни групи:

Национална експертна група “Висше образование и информационно общество” със задача да съдейства за развитие на подходящо висше образование в условията на изграждащото се информационно общество като събира и анализира информация, формулира проблеми и предложения и извършва други подходящи дейности.

Национална експертна група “Гражданите и информационно общество” със задача да проучва проблемите на гражданите при развитие на информационното общество (включително в преходния период) и да съдейства за подготовката им за живот в новото общество, като подготвя и разпространява материали за осведомяване на гражданите за възможностите и проблемите на информационното общество, организира лектория за информационното общество и извършва други подходящи дейности. Предмет на вниманието на НЕГ е защитата на лична информация и свободата за достъп до информация.

 

Организиране на събития

От 2006 г. АРИО е основен организатор на конференцията “Образованието и изследванията в информационното общество”.

Освен това, през 2015 г. АРИО беше един от основните организатори на Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. Петър Бърнев.

АРИО организира и Национален семинар “Развитие на информационното общество“.

 

Издания на Асоциацията

Асоциацията издава поредица брошури “Информатика и информационно общество”. От поредицата досега са издадени, основно благодарение на усиления труд на проф. П. Бърнев:

Информационното общество и прехода към него. София 2008, ISBN 978-954-8986-29-8.
Разглеждат се особеностите на информационното общество, и въпросите за управлението, науката и образованието, измамите и престъпността и някои други въпроси, свързани с информационното общество.

Информационното общество и Асоциация „Развитие на информационното общество”. София, 2007, ISBN 978-954-8986-25-0.
Представят се особеностите на информационното общество и на предходния период към него, разглежда се ролята на гражданските организации в информационното общество и се дават сведения за Асоциация «Развитие на информационното общество».

Средното образование в информационното общество. София, 2006, ISBN 954-8986-20-5
Сборник от доклади и други материали по проблемите на средното образование, изнесени на семинари, организирани от АРИО и публикувани в нейни издания. Разгледани са теми, свързани с масовото образование в принципно различните условия на информационното общество. Поставени са акценти на проблемите – какво трябва да се учи, формирането на добра ценностна система, диференциация в образователния процес, подготовката и мотивацията на учителите, качества на завърщилите средно образование.

Делото и приносът на български учени – информатици: Александър К. Людсканов, Димитър М. Добрев, Валентин Т. Томов, Петър М. Тодоров, Димитър П. Шишков. София, 2005, ISBN 954-8986-16-7
Дават се сведения за делото и приноса на вече покойни български информатици за началното развитие на информатиката в нашата страна. Особено внимание е обърнато на видните български информатици, Димитър М. Добрев, Валентин Т. Томов и Димитър П. Шишков, завършили Факултета по математика на Софийския университет и работили в Математическия институт, както и на колегите Александър Людсканов (специалист по лингвистика) и Петър Тодоров (специалист по телекомуникации), които с работата си в института допринесоха като специалисти много за развитието на информатиката.

Проф. Иван Недялков, първият български учен използвал и подбуждал използването на изчислителни устройства, пионер на развитието на информатиката в България. София, 2004.
Дават се някои сведения за големия български учен – Иван Недялков, който пръв в България постави основата на ползването на изчислителни устройства за научни цели. Проф. Иван Недялков e крупен български учен с разностранни интереси и големи постижения в геофизиката, ядрената физика, космологията, леенето на метали, дълговълновата томография, топлопроводимостта, хидродинамиката. Той е публикувал около 200 научни труда и работите му са известни сред специалистите в редица страни. Постиженията на Иван Недялков в изброените области са известни на специалистите по света. За съжаление слабо известна е пионерската му роля за навлизането и развитието на информатиката (и изчислителните физика и геофизика) в България – заслуга, която по редица причини остана в сянка. Тази заслуга е безспорна и с изключителна ценност. Тя не може да бъде засенчена нито от заслугите на други български деятели в областта на информатиката, нито от големите научни постижения на Иван Недялков. Българите, и особено българските информатици, можем да се гордеем с него.

 

Основни дейности

Асоциацията цели да създаде възможности за своите членове за обмяна на идеи, свързани с информационното общество и при възможност да популяризира развитието на информационното общество сред гражданите с цел те да могат да се възползват от предимствата и да се предпазват от рисковете на информационното общество.

Във връзка с това Асоциацията организира систематично обществени обсъждания в рамките на специално създаден форум “Глобално информационно общество”, като информира за резултатите заинтересуваните организации, провежда ежегодна международна конференция Information and Communication Technologies and Programming (ICT&P), участва в проучвателни и образователни проекти по проблемите на информационното общество, провежда образователни курсове (вкл. за лица от неравнопоставени обществени групи), издава ежемесечен бюлетин и поредица брошури “Информатика и информационно общество”.

Сред по-съществените завършени проекти на Асоциацията са:

    • Проект за стратегия и национална програма за развитие на информационното общество в Република България(като подизпълнител)
    • Проект “Повишаване на квалификацията на глухи за ползване на съвременни информационни и комуникационни технологии”
    • Проект за изграждане на обществени центрове за достъп до Интернет и предоставяне на информационни и комуникационни услуги – в три етапа
    • Обучение на учители от Пловдивската математическа гимназия за ползване на нови информационни и комуникационни технологии и програми

Предложения за съвместни проекти

Асоциацията е готова да сътрудничи за подготовка и изпълнение на съвместни проекти с държавни и неправителствени организации, общини, учебни заведения, фондации, специалисти и всички интересуващи се от развитието на информационното общество. Тези проекти може да се отнасят за проучвания за потребностите на населението от информационни и комуникационни услуги, образователна, разяснителна дейност и др. Особено държим на сътрудничество със страни от Балканския регион.

Ваши идеи и предложения за съвместни проекти моля, изпращайте на адреса на Асоциацията:

e-mail: ario@math.bas.bg